Semalt, SaaS näme üçin işiňizde SEO başarnyklaryny talap edýän sebäpleri görkezýär

Islendik SaaS başlangyç esaslandyryjysy, toparyň täze döredilen kompaniýanyň marketing usullaryna düşünmeli we ilkinji satuwlaryny we potensial satuwlaryny amala aşyrmaly. Bu nukdaýnazardan, “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko, indiki derejä çykmak isleseňiz, toparda SEO hünärmeniniň zerurlygynyň sekiz sebäbiniň bardygyny aýdýar.

Ilki bilen, işewür dünýäsinde hemmeler marketolog. SaaS kompaniýalarynyň köpüsi kärhana başlanda mazmun marketing usullaryny ulanýarlar. Hakykatdanam, bu ajaýyp düşünje, sebäbi ol diňe bir önümi mahabatlandyrman, eýsem potensial müşderileri dürli mazmunda türgenleşdirýär. Şeýle-de bolsa, SaaS açylyşlarynyň arasynda tapawutlanýan ajaýyp mazmun döretmek aňsat däl. SEO gowy durmuşa geçirilse bu meselede peýdaly bolup biler.

Ikinjiden, müňlerçe SaaS giňişligi bar. Gözlegler, SaaS programma üpjünçiliginiň marketing pudagynda ösýän hyzmatdygyny görkezýär. “Statista” -nyň habaryna görä, durnukly ösüşe garaşylýar we 2018-nji ýyla çenli dünýädäki SaaS girdejisi 38 milliard dollara çenli ýokarlanar. Bu, köp önümiň SaaS başlangyç kärhanalarynyň organiki gözleginde boljakdygyny aňladýar.

Üçünjiden, SEO indi ösen düşünje. Beýleki sanly kärhanalar ýaly SEO pudagy hem soňky birnäçe ýylda köp özgerdi. Bu ösüşe tehniki ugrukdyryjy ugurlar şaýat bolup biler we SEO esasly mazmun çärelerine gaýdyp geler. Şeýlelik bilen, gowy guralan SEO strategiýasyny ýerine ýetirmek üçin maksatly diňleýjileriňize gönükdirilen mazmuna goşmaça daşarky aragatnaşyklar hem göz öňünde tutulmalydyr.

Anotherene bir sebäbi, SEO bilen işewürlik. Müşderiler ynanýandyklaryny öňe sürýärler. Şeýlelik bilen, SaaS-nyň iş ýerleşişi we şahsyýeti gaty möhümdir. Mysal üçin, täze we ýönekeý aragatnaşyk usuly sebäpli müşderiler Interkomdan müşderi aragatnaşyk guralyny halaýarlar. Şonuň üçin organiki gözleg netijelerinde tapmak üçin öz gymmatlyklaryňyzy kesgitlemäge we müşderileriň işiňizden näme alyp biljekdigini öňe sürmeli.

SEO başarnyklary toparyňyz üçin möhüm rol oýnaýar, sebäbi SaaS önümlerini döretmek üçin tehniki tejribe gerek. Şeýlelik bilen, başga bir SEO işjeňligini göz öňünde tutanda, ajaýyp önüm döredip, organiki gözleg reýtingini keseninde, mysal üçin önümleri paýlaşmak arkaly bäsdeşleriniň öňünde durmak bilen, has ýokary ýerleşdirilip bilner. Bar bolan müşderi bazasyndan peýdalanmagyň täsiri bar.

SEO başarnyklary ony pikir liderine öwürýär. SaaS başlangyjy bazara çykmadyk önümde işleýär. Käbir meseleler boýunça özüňizi pikirli lider hökmünde görkezmek, has köp önüm oýlap tapmak üçin mümkinçilikdir, sebäbi adamlar hemişe siziň tejribäňize mätäç bolarlar. Organiki gözleg netijelerinde pikir lideriniň ykrar edilmegi üçin esasy bolmak möhümdir.

SEO başarnyklaryna eýe bolmak, bir kärhana eýesine SEO bilen hasaba alyş töleglerini azaltmaga mümkinçilik berýär. SaaS kärhanasy müşderilere we sahypa has gowy düşünmek üçin ýük awtoulaglaryna möhüm ölçegleri ýükleýär. Sessiýanyň dowamlylygyndan we üýtgeşik myhmanlardan başga-da, ýazgylary öwürmek möhüm öndürijilik parametridir.

Netijede, her bir eýesi SaaS işiniň ösmegini isleýär. Bu kontekstde SEO yzygiderli durmuşa geçirilmelidir. Durnukly rahatlygyň ösmegine kömek edip biljek uzak möhletli strategiýa. Şol sebäpli SaaS-yň oýnaýan dürli çäreleriniň üstüni ýetirýän täze SEO usullary bilen täzelenýärsiňiz.

mass gmail